« راهنمای ترجمانیک »

راهنمای ترجمانیک

 روند کار به این صورت است که وقتی کاربر فایلی را جهت واسپاری به سایت ارسال می کند مترجمان می توانند فایل را ببینند و گزینه های قیمت و مدت زمان را ارسال نمایند. پس از اینکه کار ترجمه از سوی مترجم به پایان رسید از کاربر در خصوص میزان کیفیت و تحویل به موقع نظرخواهی می شود و بر این اساس امتیازی از 1 تا 10 به مترجم داده می شود. در واقع با این کار مهارت ترجمه ای مترجم بر اساس فاکتورهای مختلفی ارزش گذاری می شود. در هر پیشنهادی که مترجمان ارسال می کنند امتیازات هم همراه با قیمت و مدت زمانی که پیشنهاد داده اند به نمایش در می آید و همین امر باعث می شود که کاربران راحت تر بتوانند بر اساس معیارهای خود مترجم دلخواه را انتخاب نمایند. به این ترتیب این امتیازات در آینده کاری مترجمین بسیار اثرگذار خواهد بود چراکه کاربران، مترجمین را بر اساس کیفیت ترجمه، تحویل به موقع و در نهایت قیمت پیشنهادی آن ها بر خواهند گزید.

Telegram