« تعرفه خدمات »

استارتاپ ترجمانیک به صورت رقابتی عمل می کند و قیمت هایی بسیار پایینتر از تعرفه مصوب ارائه می دهد. کاربر با ثبت سفارش، چندین پیشنهاد مختلف از نظر قیمت از طرف مترجم ها دریافت می کند و بر حسب تمایل و با نظر به رزومه مترجمان یک گزینه را انتخاب می نماید.

 

 

 

 

Telegram