« شرایط عضویت »

شرایط عضویت مترجمان در سایت ترنس کافه مهارت ترجمه است و مدرک زبان مدنظر نیست. در این سایت مترجمان بر اساس امتیازاتی که از طرف کاربران دریافت می کنند ارزشگذاری می شوند. بنابراین مهارت ترجمه تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان درآمد زایی یک مترجم دارد.

Telegram